Header image  
"Despot Stefan Lazarevic"  
  
 
 
 
 

 
Opšta akta škole

Plan primene preventivnih mera za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2

Statut
Pravilnik o ocenjivanju
Pravilnik o ocenjivanju učenika
Pravilnik o ispitima učenika
Pravilnik o pohvaljivanju i nagradjivanju
Dan otvorenih Vrata
Ekskurzije
Koncert
Dečji vašar
Izveštaj o primljenoj donaciji
Zapisnik o svečanom prijemu prvaka
Kros
Sportska Nedelja
Susret sa pesnikom
Pravilnik o nabavkama
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova
pravilnik o radu
Pravilnik o merama, načinima i postupcima zaštite učenika
Pravilnik o protokolu postupanja u školi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje
Pravila ponašanja u školi
Pravilnik o bezbednosti i zdravlja na radu
Program osposobljavanja zaposlenih za bezbedan rad
Poslovnik o radu Učeničkog parlamenta
Poslovnik o radu Školskog odbora
Poslovnik o radu Saveta roditelja
Poslovnik o radu Nastavničkog veća
Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti
Pravilnik o ispitima učenika
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova
Pravilnio vasptnoj, vaspitno-disciplinskog i materijalnoj odgovornosti ucenika
Pravilnik zaštite od požara
Program osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara
Pravilnik o zaštiti podataka o ličnost
Model internog akta
Letopis
Lepopis 2019
Letopis20182019
Uzbunjivac
Pravila zaštite od požara
Pravilnik o nabavkama čija procenjena vrednost nije veća od 500000 dinara
Program osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara
PRAVILNIK O OBAVLJANJU DRUŠTVENO – KORISNOG, ODNOSNO HUMANITARNOG RADA
Pravilnik o načinu evidentirawa i praćewa društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada i izveštavawa o wegovim efektima
Odluka o određivanju lica za zaštitu podataka
P R A V I L N I K O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA I RADNIH MESTA
lista kategorija arhivskog i registraturskog materijala sa rokovima cuvanja
Sistematizacija
Finansijsji izvešaj za 2020. godinu
Odluka
Plan nabavki
Saglasnost

Izveštaj o donacijama
Završni račun
Objašnjenja velikih odstupanja
Odluka o usvajanju

Izvestaj o koriscenju budzetske rezerve - potpisan
Izvestaj o garancijama - potpisan
Izvestaj o donacijama - potpisan
Godisnji finansijski izvestaj - potpisan
Obrazlozenje odstupanja - potpisan
odluka o usvajanju GFI
Izvestaj o realizaciji ukupnih sredstava - potpisan

Pravilnik o budžedskom računovodstvu
Poslovnik o radu nastavničkog veća
Poslovnik o radu školskog odbora
Poslovnik o radu saveta roditelja

Pravilnik o nabavkama

Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju

Finansijski plan za 2021. godinu

Pravilnik ponašanja u školi
ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА ЈАВНИХ НАБАВКИ, СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О НАБАВКАМА
Dopuna plana nabavk
e

Godišnji program rada škole

Godišnji plan rada škole
Brojno stanje učenika
Godišnji plan samovrednovanja
Sadržaji ekskurzije - I ciklus
Sadržaji ekskurzije - II ciklus
Izveštaj GPRS 19/1920
Broj održanih stručnih veća školske 2019-20.godine

Zaduženja nastavnika
Izveštaj o ostvarivanju stručnog usavršavanja nastavnika

Izveštaj o radu direktora 2019/20
Broj održanih stručnih veća školske 2019-20.godine
Dečja nedelja 2019, izveštaj

Letopis_ OŠ_Despot Stefan Lazarević_ 2019
opšti uspeh učenika u šk.2019-20.godine
pregled izostanaka učenika u šk.2019-20.godine
program prevencije Tim za zaštitu
rеalizacija fonda obaveznih,izbornih časova, časova dopunske i dopunske nastave od I-VIIIr 2019-20


Katalog udžbenika po razredima
Komplet za 1. razred
Komplet za 2. razred
Komplet za 3. razred
Komplet za 4. razred
Komplet za 5. razred
Komplet za 6. razred
Komplet za 7. razred
Komplet za 8. razred

Izveštaji

Izveštaj o ostvarivanju godišnjeg plana rada škole
Časovi održani u multimedijalnom kabinetu od 1-4 r.
Časovi održani u multimedijalnom kabinetu od 5-8 r.
Dečja nedelja 2017/18
Izveštaj o radu direktora
Realizacija fonda časova 2014/15
Ostvarenje plana stručnog usavršavanja
Pregled izostanaka učenika 2014/15
Opšti uspeh učenika 2014/15
Izveštaj o radu pomoćnika direktora
Stručna veća
Vurdijada
Seminar za nastavnike, stručne saradnike i direktora škole
Jesenji kros
Akcija prikupljanje starog papira
Ekološka akcija
Početak nove školske godine
Predškolci
Sportska nedelja
Ugledni čas
Izveštaj o kreativnoj radionici povodom Dečje nedelje
Zahvalnice
Veliki svete
Donacije u 2017. godini
Završni račun
Završni racun 2019
Izvestaj o donacijama za nagrađivanje ucenika
Pravilnik o vaspitnoj, vaspitno-disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika
Pravilnik o naknadi troškova za dolazak i odlazak sa rada zaposlenima u OŠ "Despot Stefan Lazarević" iz Babušnice
Izveštaj o donacijama 2019

Školski program
2018-2022

Odluka o školskom programu
Prvi deo - Uvod
Drugi deo - sadržaj
Treći deo - nastavni planovi i programi
Šesti razred

Aneks školskog programa

Izveštaj o radu GPRŠ 17-18 Odluka o usvajanju godišnjeg plana rada škole
Izveštaj o ostvarivanju GPRŠ u 2017/18 godini
Prilozi
1. Izveštaj o dečjoj nedelji
2. Realizacija fonda časova
3. Ostvarivanje plana stručnog usavršavanja
4. Prilog stručnog veća
5. Opšti uspeh učenika
6. Pregled izostanaka učenika
7. Broj održanih časova primenom novih nastavnih tehnologija, sredstava i materijala


Čitalačka značka

Plakat - 15. oktobar Međunarodni dan pešačenja

Udžbenički kompleti