Header image  
"Despot Stefan Lazarevic"  
  
 
 
 
 

 

 
Projekti
 

“Podrška za ostvarenje ovog projekta je obezbedena u okviru projekta “Pružanje unapredenih usluga na lokalnom nivou – DILS”, kojirealizujeVladaRepublikeSrbije, Ministarstvoprosveteinauke, sredstvimaSvetskebanke/Medunarodnebankezaobnovuirazvoj, IBRDZajambroj 7510YF.”

 

Projekat OŠ "Despot Stefan Lazarevic" iz Babušnice

"Kroz saradnju i stvaralaštvo do škole bez nasilja"

 

Rezime projekta

 

            Projekat ce se baviti unapredivanjem svesti o prisutnosti nasilja u životu škola i zajednice i isticanjem važnosti prevencije, kao i uspostavljanjem mehanizama konstruktivne intervencije. Imajuci u vidu da se u našoj školi realizuje program Škola bez nasilja, a da škole u našem okruženju nisu ukljucene u taj program, javlja se potreba da se pozitivna iskustva, stecena tokom realizacije programa, prenesu i na njih. Planiranim aktivnostima unapredice se funkcionisanje unutrašnje i spoljašnje zaštitne mreže, povecati kapacitet zaposlenih, ucenika i roditelja, kako u školi nosiocu, tako i u školama partnerima: OŠ "Dobrinka Bogdanovic" iz Strelca, OŠ "Svetozar Markovic" iz Ljuberade i Gimnaziji "Vuk Karadžic" iz Babušnice.

            Aktivnosti predvidene predlogom projekta su nastavak vec realizovanih aktivnosti u školi nosiocu, a u okviru programa Škola bez nasilja. Zajednickim obukama za zaposlene, ucenike, predstavnike roditelja i CSR-a,  unapredicemo veštine za rešavanje konfliktnih i nasilnih situacija.

            Stecena iskustva tokom realizacije programaŠkola bez nasilja prenecemo na škole partnere kroz planirane aktivnosti, kao što su predavanja, prezentacije, okrugli stolovi.

            U zajednickim aktivnostima centralnu ulogu imace ucenici (sportske aktivnosti, kreiranje promotivnog materijala, stvaralacke kreativne radionice, forum scene, ucešce u promotivnim aktivnostima u medijima). Time ce se njihova energija kanalisati u konstruktivne nacine izražavanja, a ne u destruktivne, kao što su agresija i nasilje.

            Deo pomenutih aktivnosti realizovace se u školi nosiocu, deo u partnerskim školama, a deo u lokalnoj zajednici.

            Za kvalitetnu realizaciju vecine pobrojanih aktivnosti od ogromnog znacaja je nabavka neophodne opreme ( BIM projektor, lap-top, projekciono platno).

            Za završnu fazu projekta planirali smo izradu i štampanje zbornika radova nastalih tokom realizacije. Time bismo zaokružili ovaj projekat, koji predstavlja još jedan znacajan korak u izgradnji škole bez nasilja.

            Vecina zajednickih aktivnosti koje ce postati tradicija, stecena iskustva i znanja, nabavljena oprema, omogucice održivost projekta.

 

Tok realizacije

 

            Prema planu aktivnosti sa realizacijom se pocelo sredinom maja 2010. godine.

            Partnerske škole smo upoznali sa ciljevima i aktivnostima programa Škola bez nasiljai preneli naša pozitivna iskustva . Predstavnici partnerskih škola detaljno su upoznati sa planiranim aktivnostima u projektu. Na prvom sastanku sa partnerskim školama prisustvovali su clanovi Tima za realizaciju projekta, dva predstavnika  iz Gimnazije "Vuk Karadžic" iz Babušnice, dva predstavnika iz OŠ "Dobrinka Bogdanovic" iz Strelca i jedan predstavnik iz OŠ "Svetozar Markovic" iz Ljuberade.

            Nabavljena je neophodna oprema i materijali za realizaciju projektnih aktivnosti.

            Održana je likovna radionica na kojoj su kreirani plakati, flajeri, logo za sportsku opremu i bedževi. Ucestvovali su predstavnici ucenika od 1-8 razreda. U rad su bili ukljuceni i ucenici sa posebnim obrazovnim potrebama. Grupe su formirane od ucenika razlicitog uzrasta. Ucenici partnerskih škola relizovali su radionice u svojim školama, Ukupno je ucestvovalo  225 ucenika (119 ucenika-škola nosilac, 60+26+20-škole partneri). Produkti sa radionica bice izloženi na zajednickoj izložbi i iskorišceni su kao motiv za štampanje majica za ucešce na sportskim i ostalim zajednickim aktivnostima sa partnerskim školama Ucenicima se veoma dopala likovna radionica, a najviše im se dopalo to što su grupe bile sastavljene od ucenika razlicitog uzrasta, stvaralaštvo, druženje, izrada bedževa, promocija nenasilja...

            Organizovane su i sportske aktivnosti (stoni tenis i mali fudbal) u kojima su ucestvovali ucenici škole nosioca (mali fudbal-13, stoni tenis-9), ucenici iz OŠ «Svetozar Markovic» iz Ljuberade (mali fudbal-7, stoni tenis-8) i ucenici  OŠ «Dobrinka Bogdanovic» iz Strelca (mali fudbal-9 , stoni tenis - 2). Partnerske osnovne škole imaju mali broj ucenika, nalaze se u sredinama koje su na neki nacin marginalizovane. Ucenici ovih škola bili su izuzetno zadovoljni organizovanjem zajednickih sportskih aktivnosti i druženjem sa vršnjacima iz partnerskih škola, sa radošcu su ucestvovali u aktivnostima i poneli su nezaboravne utiske o tome, kao i želju da takvih aktivnosti bude više.

            Realizovana je i  aktivnost koja nije bila planirana, a to je održavanje zajednicke sednice Ucenickih parlamenata škole nosioca, škole partnera (Gimnazija «Vuk Karadžic» iz Babušnice )  i škole neformalnog partnera OŠ «Hristo Botev» iz Dimitrovgrada, na kojoj su razmenjena iskustva u funkcionisanju Ucenickih parlamenata, sa posebnim osvrtom na  ulogu UP u  unapredivanju mehanizama i programa za prevenciju i intervenciju na nasilje.

            Predstavnici Doma zdravlja, Centra za socijalni rad, Doma kulture, lokalne zajednice i Policijske stanice Babušnica na zajednickom sastanku sa clanovima Tima za realizaciju projekta upoznati su sa planiranim projektnim aktivnostima. Takode, predstavljena su i ocekivanja škole nosioca u odnosu na ucešce neformalnih partnera u realizaciji Projekta. Uprilicena je i izložba produkata sa realizovane likovne radionice. Predstavnici neformalnih partnera pozitivno su ocenili projekat i planirane aktivnosti , mogucnost za bolju i kvalitetniju saradnju.

            Realizovane su tri posete školama partnerima ( po jedna svakoj od tri partnerske škole ), u cilju motivacije i aktivnog ucešca u realizaciji projekta.

            Realizovana je druga poseta školama partnerima na kojoj je za predstavnike partnerskih škola ( Gimnazija  «Vuk Karadžic» iz Babušnice  - 8 predstavnika, OŠ «Dobrinka Bogdanovic» iz Strelca –5 predstavnika i «Svetozar Markovic» iz Ljuberade -14 predstavnika) ralizovana obuka:Nasilje, pravila i restitucija, u trajanju od 180 minuta. Predstavljene su radionice za obuku Vršnjackog tima, prenešena iskustva o radu našeg Vršnjackog tima, kao i formiranje Unutrašnje zaštitne mreže i  data uputstva za vodenje evidencije. Poseta je ocenjena kao konkretna,  jasna, primenjiva, korisna i edukativna.

            U periodu 28-30.01.2011.godine u školi je realizovan seminar "Osnaživanje mladih kroz školsku/vršnjacku medijaciju" za zaposlene u školi nosiocu i partnerskim školama (31 ucesnik). Seminar je protekao u prijatnoj i radnoj atmosferi, a od ucesnika je ocenjen kao sadržajan, primenljiv i konstruktivan.

            U periodu 10-11.02.2011. godine realizovan je seminar "Osnaživanje mladih kroz školsku/vršnjacku medijaciju"  za ucenike naše škole  i ucenike iz partnerskih škola (31 ucesnik). Ucenici su pokazali visok stepen motivacije za rad, a seminar je obeležila saradnicka atmosfera, kreativnost i iskazano zadovoljstvo ucesnika.

            U saradnji sa Udruženjem žena "Lužnicke rukotvorine" 3.3.2011.god. organizovane su   radionice  grncarstvo i tkanje za ucenike naše škole i ucenike iz partnerskih škola. Ucenici su pokazali veliko interesovanje za upoznavanje starih zanata, a produkti nastali na radionicama postace izložbeni eksponati na završnoj izložbi.


Pocev od školske 2002/03. godine u Školi se realizuju brojni projekti.

U peridu 2002-2004. realizovan je projekat „Multimedijalni pristup nastavi“ u okviru koga su nastavnici i strucni saradnici stekli informaticku pismenost ( osnovna i multimedijalna obuka), formiran je multimedijalni kabinet i škola opremljena savremenom informaticko-racunarskom opremom. Ovaj projekat finansiran je sredstvima Svetske banke i ocenjen je kao jedan od tri najuspešnija u Pilot fazi ŠRP i škola se tom prilikom našla na sajtu Svetske banke. U tom periodu izdvojena kombinovana odeljenja opremljena su racunarima, uz donacije mesnih zajednica u kojima ta odeljenja rade.

Projekat ekoloških aktivnosti „Zelena škola“ realizovan je tokom školske 2002/03.godine. Za kvalitetnu realizaciju i ostvarivanje ciljeva ovog projekta, Škola je dobila trecu nagradu na medunarodnom takmicenju u Vašingtonu.

Školske 2003/04. godine realizovan je projekat „ Unapredivanje obrazovanja Roma“, kojim su popravljeni uslovi u kojima se obrazuju ucenici Romi, kroz nabavku udžbenika i pribora, obezbedivanje užine, odlazaka na ekskurziju i kontinuirano intenziviranje vaspitnog rada na socijalizaciji i integraciji ovih ucenika.

U periodu 2003-2005. realizacijom TWINNING projekta Škola je ostvarila je dvogodišnju medunarodnu saradnju sa partnerskom školom Lopsmark Shool iz Bodoa u Norveškoj, koja se je odvijala putem e-mail komunikacije izmedu ucenika, nastavnika i direktora škola, uzajamnim posetama direktora i nastavnika, zajednickim aktivnostima, kroz razmenu iskustava i uzajamne posete ucenika.

Školske 2005/06. godine zapoceta je realizacija projekta „Moja škola-škola bez nasilja“ (projekat MPS RS i UNICEF-a) kojim se Škola ukljucila mecu prvih 50 u Republici Srbiji u kojima se projekat realizuje. 26.februara 2008.godine Škola je medu 26 prvih u Srbiji dobila sertifikat o uspešnoj realizaciji svih koraka koje projekat predvida. Aktivnosti na realizaciji ovog projekta su kontinuirane. Posle ucešca predstavnika Školskog i Vršnjackog tima na Prvoj konferenciji Škola bez nasilja, zapocete su aktivnosti na umrežavanju ovih škola sa podrucja jugoistocne Srbije.

Od školske 2006/07. godine u školi se realizuje projekat „Aflaton“, ciji je moto „Odvoj pretpostavke od cinjenica, istražuj, misli, ispitij, deluj!“. Cilj programa je razviti kriticko mišljenje i samorefleksiju kod dece. Program se sastoji iz dva dela koji se realizuju paralelno: radionice i program štednje.

 

D?lji tok re?liz?cije projekt? "Kroz s?r?dnju i stv?r?l?štvo do škole bez n?silj?"

  

 

 

Prem? pl?nu ?ktivnosti re?lizov?n? je trec? poset? p?rtnerskim škol?m?.

 Prilikom trece posete izvršen? je ?n?liz? uspešnosti funkcionis?nj? Unutr?šnje z?štitne mreže i re?lizov?nih z?jednickih preventivnih ?ktivnosti.

 Trec? poset? Gimn?ziji „Vuk K?r?džic“ u B?bušnici, re?lizov?n? je 14.4.2011.g. Prisustvov?lo je 8 cl?nov? tim?. U školi su donešen? pr?vil? pon?š?nj? i formir?n VT, ciji su cl?novi poh?d?li semin?r „Osn?živ?nje ml?dih kroz školsku vršnj?cku medij?ciju“. Isti semin?r org?nizov?n je i z? n?st?vnike. Ucenici su ucestvov?li i u r?dionici tk?nj?. Ocen? je d? su re?lizov?ne ?ktivnosti doprinele promeni klime u školi. Cl?novi tim? p?rtnerske škole z?dovoljni su s?r?dnjom s? re?liz?torim? ?ktivnosti škole nosioc?.

 Trec? poset? OŠ“Svetoz?r M?rkovic“ u LJuber?di, re?lizov?n? je 15.4.2011.g. S?st?nku je prisustvov?lo 7 cl?nov? tim?. U školi je formir?n VT koji cine svi ucenici škole (20 ucenik?). Ucenici su veom? z?dovoljni svojim ucešcem n? r?dionic?m? tk?nj? i grnc?rstv?. I ucenici i n?st?vnici su svoje ucešce n? semin?ru ocenili k?o veom? korisno iskustvo.

 Trec? poset? OŠ“Dobrink? Bogd?novic“ u Strelcu, re?lizov?n? je 18.4.2011.g. S?st?nku su prisustvov?l? 4 cl?n? tim?. Svi ucenici škole su cl?novi VT (20 ucenik?). I ucenici i n?st?vnici su z?dovoljni svojim ucešcem n? semin?ru. Re?lizov?ne ?ktivnosti su ocenjene k?o veom? korisne, ucenici u njim? s? z?dovoljstvom ucestvuju.

Prilikom cetvrte posete prik?z?n je crt?ni film " U?, nepr?vd?! " ( z? ucenike 1-4.r?zred? ) i predst?vljen? Forum scen? ( z? ucenike 5-8.r?zred? i ucenike srednje škole).

Cetvrt? poset? OŠ“Dobrink? Bogd?novic“ u Strelcu, re?lizov?n? je 20.4.2011.g. S?st?nku su prisustvov?l? 4 cl?n?. Prik?z?ni su serij?li crt?nog film? „U? nepr?vd?“, prisutni su dobili prirucnik s? predlozim? r?dionic? u progr?mu “Škol? bez n?silj?".

Cetvrt? poset? OŠ“Svetoz?r M?rkovic“ u LJuber?di, re?lizov?n? je t?kode 20.4.2011.g. S?st?nku je prisustvov?lo 6 cl?nov? tim?. Prik?z?ni su serij?li crt?nog film? „U? nepr?vd?“, prisutni su dobili prirucnik s? predlozim? r?dionic? u progr?mu “Škol? bez n?silj?".

 Cetvrt? poset? Gimn?ziji „Vuk K?r?džic“ u B?bušnici, re?lizov?n? je 13.5.2011.g. S?st?nku je prisustvov?lo 6 cl?nov? tim?. Prisutnim? je predst?vljen? forum scen? „Moj? stolic?“. Predloženo je d? se post?vi forum scen? u kojoj bi ucestvov?li i ucenici škole nosioc? i ucenici gimn?zije. Forum scen? je ocenjen? k?o veom? korisn? i interes?ntn? ?ktivnost z? ucenike.

 16.5.2011.g. održ?n je okrugli sto n? temu: Pomoc škol?m? p?rtnerim? u formir?nju SZM. S?st?nku su prisustvov?li predst?vnici Gimn?zije „Vuk K?r?džic“ iz B?bušnice (7), predst?vnici OŠ“Svetoz?r M?rkovic“ iz LJuber?de (2), predst?vnici Centr? z? socij?lni r?d iz B?bušnice (2), kom?ndir policijske st?nice u B?bušnici i cl?novi Tim? z? re?liz?ciju projekt? škole nosioc?. N? s?st?nku je ist?knut? v?žnost funkcionis?nj? SZM i bl?govremene i preventivne s?r?dnje medu svim s?r?dnicim? u mreži. Cl?novi tim? z? re?liz?ciju projekt? upozn?li su prisutne s? principim? i pr?vilim? funkcionis?nj? forum pozorišt?. A potom su ucenici škole prisutnim? prik?z?li forum scenu "Cij? je stolic??". Prisutni su ?ktivno ucestvov?li u re?liz?ciji scene, n?kon ceg? je pokrenut? diskusij? o korišcenju forum pozorišt? i mogucnostim? koje pruž? z? reš?v?nje konfliktnih situ?cij?.

Z?kljuc?k s? s?st?nk? je d? je n? nivou lok?lne z?jednice potrebno org?nizov?ti okrugle stolove i b?viti se više pit?njim? koj? su v?žn? z? zdr?v i bezbed?n r?zvoj dece.

22. 4.2011.g. održ?n? je i z?jednick? sednic? UP škole nosioc?, OŠ“Hristo Botev“ iz Dimitrovgr?d?, OŠ“Sveti S?v?“ iz Pirot? OŠ“Vuk K?r?džic“ iz Pirot?.

 U s?r?dnji s? OŠ“8. oktob?r“ iz Vl?sotinc? 31.5.2011.g. re?lizov?ni su susreti forum?š? n? kojim? su svoje forum scene predst?vile škol? nosil?c, OŠ“8. oktob?r“ iz Vl?sotinc? i OŠ“Siniš? J?nic„ iz Vl?sotinc?. Istog d?n? ostv?reno je i ucešce cl?nov? tim? n? tribini s? temom "Z?štit? dece/ucen ik? od NZZ" ciji su ucesnici, pored predst?vnik? škole dom?cin? bili i Dij?n? Plut, Neven? R?konj?c i LJubic? Belj?nski Ristic.

 

 

Susreti s? škol?m? neform?lnim p?rtnerim? bili su višestruko korisni k?ko z? cl?nove timov?, t?ko i z? ucenike. R?zmenjen? su iskustv? o reliz?ciji progr?m? ŠBN, o reliz?ciji projekt?, org?nizov?n? pred?v?nj? i tribine. Ucenici su im?li priliku d? s?r?duju s? UP drugih škol? i r?zmene iskustv? o r?du UP, k?o i d? vide forum scene koje su pripremili njihovi drugovi iz drugih škol? i što je veom? v?žno, d? cuju LJubicu Belj?nski koj? je govoril? det?ljno o post?vlj?nju forum scene i ocekiv?nim efektim?

forumov?nj?.

Povodom D?n? škole org?nizov?ne su sportske ?ktivnosti – m?li fudb?l, stoni tenis i odbojk?. N?b?vljen? je sportsk? oprem? z? n?stup školskih timov?. U okviru obelež?v?nj? D?n? škole org?nizov?n? je liter?rn? r?dionic? ciji je moto "U tr?g?nju z? mirom i toler?ncijom". N?juspešniji r?dovi ucenik? n?l?ze se u Biltenu o projektu. Bilten predst?vlj? recju i slikom sve v?žne re?lizov?ne ?ktivnosti.

 Perform?ns s? temom "Sve može i drug?cije", n?ziv predst?ve „D?j n?m sunc?“, prik?z?n je 8. i 20.6.2011.g. U re?liz?ciji i izvodenju predst?ve ucestvov?lo je 14 ucenik? škole nosioc? i 3 predst?vnik? Dom? kulture. Predst?v? je iz?zv?l? pozitivne re?kcije kod publike i u potpunosti opr?vd?l? ocekiv?nj? org?niz?tor?. Pl?nir?ju se ponovn? izvodenj? predst?ve.

 Prezent?cij? Bilten? o projektu i obelež?v?nje z?vršetk? re?liz?cije projektom pl?nir?nih ?ktivnosti org?nizov?ni su 24.8.2011.g. u prisustvu predst?vnok? form?lnih i neform?lnih p?rtner?.

Projektne ?ktivnosti re?lizov?ne su u skl?du s? pl?nom. Redovno je pr?cen? i vrednov?n? re?liz?cij? svih ?ktivnosti. Ev?lu?cione liste uk?zuju n? visok nivo ostv?renosti z?crt?nih ciljev?, motivis?nost i z?dovoljstvo ucesnik?, želju ucenik? d? se org?nizuju nove kre?tivne r?dionice, posebno likovne, izuzetnu z?interesov?nost ucenik? z? ucestvov?njem u perform?nsu i inicij?tivu od str?ne ucenik? d? se n?st?vi s? tim n?cinom kre?tivnog predst?vlj?nj?, ? u isto vreme i uk?zuju n? mogucnost održivosti projekt?. 

 Re?liz?cij? projektnih ?ktivnosti je dovel? do ostv?riv?nj? i nepl?nir?nih rezult?t?. N? primer, izgr?den je kut?k z? medij?ciju, k?o rezult?t obuke „Osn?živ?nje ml?dih kroz školsku vršnj?cku medij?ciju“, odšt?mp?no je nekoliko m?jic? z? buduce medij?tore i n?b?vljen? je oprem? z? n?stupe školskih sportskih timov?.