Header image  
"Despot Stefan Lazarevic"  
  
 
 
 
 

 

 
Istorijat
Основна школа „Деспот Стефан Лазаревић“ у Бабушници (у периоду 1966-
2002. школа је радила под именом „Иво Лола Рибар“), започела је са радом
1886. године.
У првој школској години свога постојања имала је четрдесет једног ученика,
од којих је четрдесеторо било уписано у први, а једна ученица у други разред.
Први уцитељ био је Велимир К. Цветковић, свршени ученик учитељске школе
из Чачка. Школа је била смештена у приватној кући, узетој под закуп.
Опремљеност школе била је минимална, скоро никаква: сто и столице за
уцитеља, табла, неколико уских дугачких скамија за више уценика, велика
плехана пећ и без икаквих наставних средстава.
Крећући се узлазном линијом у свом развоју, Основна школа „Деспот
Стефан Лазаревић“ у Бабушници је, заједно са још девет школа у Србији, у
циљу изводења експеримената и примене новог школског програма, 1958.
године проглашена огледном чиме је, у педагошком смислу и започео
најзначајнији послератни период у њеном развоју.
Организација наставе, по плану и програму, који сем у огледним није
примењиван у осталим школама, добијала је нове димензије. Настава је, уз
примену нових, савремених метода и облика рада, изводена под непосредним
руководством наставника, а школски простор се по први пут користио у сврху
кабинетске наставе.
Огледни рад је подразумевао нове објекте, нова наставна и технолошка
средства.
После детаљних анализа, спроведене јавне дискусије и искустава огледних
школа, 1962. године кориговани су планови и програми добијени од Савета за
просвету НР Србије који су после 1959. године у целости примењивале све
огледне школе. Изменом су прецизније одређени васпитно-образовни задаци
наставе и јаце наглашени васпитни задаци сваког предмета. Основна школа у
Бабушници је најдуже радила по овом плану, све до 1977. године, када је на
основу Јединствених основа, донет Заједнички план и програм васпитно -
образовног рада који је практично примењиван у првом, другом, петом и
шестом разреду, уз извесне промене, од 1986. године надаље.
Јануара, 1966. године школа је добила назив "Иво Лола Рибар" и под тим
именом развијала се и пролазила бројне проблеме и тешкоће у већ изграденом
систему осмогодишњег образовања, пратећи савремене тенденције у настави
под утицајем друштвених промена и развоја технологије рада, уз непрекидно
усавршавање и припрему наставника и појачан рад стручних актива.
Под именом "Иво Лола Рибар" школа је радила до 30. марта 2002. године.
Под новим именом „Деспот Стефан Лазаревић“ школа је кренула путевима
осавремењивања, реформисања и унапредивања образовно-васпитног рада, о
чему говоре запажени резултати које постижу њени ученици и наставници.